Zařízení péče o děti
Liberec 3 - Jeřáb
Jánská ul. 868/8


martule.vantuchova@seznam.cz

Pondělí - Pátek
7:00 - 17:00
+420 774 917 722

ETICKÝ KODEX

„ŠKOLKA NA LODI „
Jánská 868 , Liberec III-Jeřáb 460 07
ETICKÝ KODEX

Pečující osoba ve vztahu ke svěřenému dítěti:
➢ je dítěti vzorem k nápodobě,
➢ zachovává klid, pozitivní přístup, trpělivost a empatii,
➢ vytváří bezpečný prostor s jasnými hranicemi, ve kterém otevřeně a srozumitelně komunikuje,
➢ vědomě směřuje k všestrannému harmonickému rozvoji dětí a jejich potenciálu,
➢ uplatňuje individuální přístup k dítěti a respektuje jeho individuální odlišnosti,
➢ vyžaduje dodržování pravidel, jelikož si je vědoma toho, že hranice jsou nezbytné, aby se dítě cítilo jistě a v bezpečí,
➢ nepoužívá vůči dítěti nepřiměřené výchovné prostředky a omezení nebo takové výchovné prostředky, které se dotýkají jeho důstojnosti, nebo které jakkoliv ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj,
➢ svědomitě pečuje o svěřené dítě,
➢ zná, zohledňuje a reflektuje potřeby dítěte,
➢ uplatňuje vhodné metody a formy práce,
➢ umožňuje dětem rozvoj samostatnosti s důrazem na bezpečí dítěte,
➢ organizuje a řídí činnosti tak, aby se předcházelo úrazům,
➢ dbá na čistotu a pořádek v okolí dítěte,
➢ podporuje v dětech sebedůvěru, seberealizaci a zodpovědnost,
➢ uplatňuje rovný přístup ke všem dětem,
➢ jedná tak, aby se chránila důstojnost a lidská práva svěřeného dítěte.

Pečující osoba ve vztahu k sobě a k výkonu své profese:
➢ je si vědoma motivu a smyslu své práce a vnímá ji jako poslání,
➢ dbá na svůj zevnějšek, vystupování a kultivovaný projev,
➢ je trpělivá, flexibilní, odpovědná, aktivní, kreativní a podporuje individuální rozvoj dítěte,
➢ nesoudí dítě ani jeho rodinu,
➢ dbá o své průběžné sebevzdělávání, je kompetentní k práci.

Pečující osoba ve vztahu k sobě a k výkonu své profese:
➢ je si vědoma motivu a smyslu své práce a vnímá ji jako poslání,
➢ dbá na svůj zevnějšek, vystupování a kultivovaný projev,
➢ je trpělivá, flexibilní, odpovědná, aktivní, kreativní a podporuje individuální rozvoj dítěte,
➢ nesoudí dítě ani jeho rodinu,
➢ dbá o své průběžné sebevzdělávání, je kompetentní k práci.


Pečující osoba ve vztahu ke kolegům:
➢ respektuje soukromí a osobní odlišnosti kolegů,
➢ dodržuje základy slušného chování,
➢ udržuje kladné mezilidské vztahy,
➢ komunikuje otevřeně v rámci tvůrčí spolupráce v týmu a uplatňuje metody konstruktivní kritiky slušnou formou,
➢ je si vědoma hranice profesních a osobních vztahů v týmu,
➢ v pracovním kolektivu preferuje týmovou spolupráci,
➢ pro svůj odborný růst též využívá znalosti a dovednosti své, svých kolegů a jiných odborníků.


Pečující osoba ve vztahu ke kolegům:
➢ respektuje soukromí a osobní odlišnosti kolegů,
➢ dodržuje základy slušného chování,
➢ udržuje kladné mezilidské vztahy,
➢ komunikuje otevřeně v rámci tvůrčí spolupráce v týmu a uplatňuje metody konstruktivní kritiky slušnou formou,
➢ je si vědoma hranice profesních a osobních vztahů v týmu,
➢ v pracovním kolektivu preferuje týmovou spolupráci,
➢ pro svůj odborný růst též využívá znalosti a dovednosti své, svých kolegů a jiných odborníků.

Pečující osoba ve vztahu k rodiči dítěte:
➢ odpovědně chrání právo rodiče na soukromí a důvěrnost jeho sdělení,
➢ neposkytne žádnou informaci bez souhlasu rodičů,
➢ aktivně a otevřeně komunikuje s rodiči o pokrocích, rozvoji a chování dítěte – v čem vyniká, co ho baví, ale také s rodiči konzultuje případné nedostatky,
➢ udržuje kladné mezilidské vztahy a základy slušného chování,
➢ vytváří prostor pro vzájemnou důvěru a pro spolupráci s rodiči,
➢ konfliktní situace řeší s respektem, pochopením a slušnou formou, bez přítomnosti dětí,
➢ je loajální a respektuje národnost, vyznání, výchovný a životní styl rodičů,
➢ respektuje rodičovská práva k dítěti.

Pečující osoba ve vztahu k organizaci:
➢ svých chováním a vystupováním přispívá k šíření dobrého jména dětské skupiny,
➢ jedná v souladu s posláním a cílem dětské skupiny,
➢ je si vědoma, že interní či osobní záležitosti není přípustné řešit před dětmi nebo rodiči.

Rodič dítěte ve vztahu k pečujícím osobám a provozu DS:
➢ respektuje a dodržuje provozní řád DS,
➢ otevřeně komunikuje s pečujícími osobami,
➢ respektuje pokyny pečujících osob,
➢ udržuje kladné mezilidské vztahy a základy slušného chování,
➢ respektuje profesionalitu a vzdělání pečujících osob,
➢ konfliktní situace řeší s respektem, pochopením a slušnou formou, bez přítomnosti dětí.

Rodič dítěte ve vztahu k ostatním rodičům a dětem:
➢ respektuje jedinečnost ostatních rodičů bez ohledu na jejich původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, rodinný stav, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženství a politické přesvědčení a další případné rozdíly,
➢ dodržuje pravidla slušného chování.


Pečující osoba ve vztahu ke kolegům:
➢ respektuje soukromí a osobní odlišnosti kolegů,
➢ dodržuje základy slušného chování,
➢ udržuje kladné mezilidské vztahy,
➢ komunikuje otevřeně v rámci tvůrčí spolupráce v týmu a uplatňuje metody konstruktivní kritiky slušnou formou,
➢ je si vědoma hranice profesních a osobních vztahů v týmu,
➢ v pracovním kolektivu preferuje týmovou spolupráci,
➢ pro svůj odborný růst též využívá znalosti a dovednosti své, svých kolegů a jiných odborníků.